Modal Verbs – Modalni glagoli – Will / Would

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Will“ i „would“ su modalni glagoli i kao takvi ne mogu da stoje sami, već traže dopunu glagola u formi infinitiva. „Will“ najčešće koristimo za iskazivanje budućeg vremena, dok se „would“ kao njegova prošlost više koristi za ljubaznije iskazivanje ponuda ili zahteva.
 • Will you do me a favour?
 • Would you do me a favour?
U primeni se jednako upotrebljavaju i kao deo pogodbenih rečenica, odnosno kondicionala, tako da izražavaju realne ili nerealne mogućnosti u budućnosti.

WILL

Modalni glagol „will“ ćemo najčešće naći upotrebljen za predviđanja u budućnosti, kada govorimo šta mislimo da će se desiti. Takođe može se koristiti i za obećanja, ponude ili iznenadne odluke:
 • I will book a hotel for us. – U ovoj rečenici se osoba ponudila da uradi nešto za nekog.
 • The phone is ringing, I‘ll go and answer it. – Ovde vidimo iznenadnu odluku.
 • I won’t be promoted next year. – Ovde imamo predviđanje za nešto u budućnosti.
 • I will always love you. – Reč je o obećanju vezanom za budućnost.

WOULD

Would“ upotrebljavamo za zahteve, pozive ili kad pitamo za dozvolu na pristojan način. Isto tako ga koristimo i za ponavljanje radnje u prošlosti, kao i u neupravnom govoru:
 • They would get up early every morning. – Ovde vidimo ponovljenu radnju u prošlosti.
 • She said she would write me soon. – Ovde je reč o neupravnom govoru.
 • Would you mind if I opened the window? – U ovoj rečenici traži se dozvola na učtiv način.
 • Would you like to go out some time? – U ovoj rečenici imamo ponudu, tj. poziv na izlazak.
 • I would be available on Friday night. – U ovoj situaciji imamo dogovaranje za neki budući sastanak.
Glagol „would“ se takođe koristi i u mnogim izrazima, a ovo su samo neki od njih:
 • would you…,would you mind (not) V-ing, za zahteve:

  Would you mind not telling him that?

 • would you like …; would you like to …, za ponude i pozive:

  Would you like another drink?

 • I would like …; I‘d like … (you)(to) …, kada želimo da iskažemo svoje želje ili zahteve:

  I‘d like to go home now.

 • I‘d rather… (I would rather), da kažemo da bismo radije nešto drugo da imamo ili radimo:

  I‘d rather have that one.

 • I would think, I would imagine, I‘d guess, koristimo da izrazimo svoje mišljenje kada nismo u nešto sigurni, ili da budemo učtivi:

  It’s very difficult, I would imagine.

Zatvori