Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

  • Home
  • Tenses - vremena
  • Future intentions
  • Will

Tenses - Will za buduće vreme

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Will za buduće vreme - Tekstualno objašnjenje

Potvrdni oblik

Will za buduće vreme gradi se tako što posle subjekta dodajemo modalni glagol will, a zatim glavni glagol u sadašnjem participu, odnosno glagol u infinitivu na koji se ne dodaje ništa, kao u primeru:

S + will + V (infinitiv)

I will stay.

(Subjekat) (modalni glagol) (glavni glagol)

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica.

Svim licima ćemo dopisati modalni glagol will. Zatim ćemo dodati glavni glagol u infinitivu stay, na koji takođe nećemo dodavati ništa ni u jednom licu.

Subject Modal Verb Verb
I will stay.
You will stay.
He / She / It will stay.
We will stay.
You will stay.
They will stay.

Umesto will, u britanskom engleskom jeziku ponekad možemo čuti i shall, ali potrebno je znati da se shall koristi samo u prvim licima jednine i množine.

Skraćeni oblik

Takođe, will se često u engleskom jeziku koristi u skraćenom obliku, tako što sa njega uklonimo prva dva slova, a umesto njih napišemo apostrof, pa spajanjem sa subjektom dobijamo:

I'll stay.
You'll stay.
He'll / She'll / It'll stay.
We'll stay.
You'll stay.
They'll stay.

Odrični oblik

Odrične rečenice, odnosno rečenice u negaciji se grade upotrebom modalnog glagola will i negacije not, koji se skraćeno zajedno pišu won't, i dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, na koji se naravno ne dodaje nikakav nastavak, kao u primeru:

S + won't + V

I won't stay.

Primeri za sva lica bi izgledali ovako:

Subject Negation Verb
I won't stay.
You won't stay.
He / She / It won't stay.
We won't stay.
You won't stay.
They won't stay.

Upitni oblik

Upitne rečenice se grade upotrebom modalnog glagola will, subjekta, i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, odnosno na njega se ne dodaje nikakav nastavak, kao u primeru:

Will you stay?

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati pomoćni glagol Will, a zatim ćemo posle subjekta dodati i glavni glagol stay:

Auxiliary verb Subject Verb
Will I stay?
Will you stay?
Will he / she / it stay?
Will we stay?
Will you stay?
Will they stay?

Ukoliko želimo da postavimo pitanje koje počinje sa upitnim rečima kao što su ko (who), šta (what) gde (where), kada (when) i tako dalje, struktura upitne rečenice ostaje ista, a upitnu reč stavljamo kao prvu u rečenici. Da pogledamo u primeru:

Where will Helen go?

Upotreba

Will u kombinaciji sa glagolom u infinitivu predstavlja prosto buduće vreme a koristimo ga u sledećim slučajevima:

Za izražavanje radnje u budućnosti

Za opis radnji koje će se tek desiti u budućnosti, koristimo glagole sa will, što se vidi u primeru:

It will snow tomorrow.

Odnosno sutra će padati sneg.

Kada se ponudimo ili svojevoljno odlučimo da uradimo nešto

Ako u datom trenutku odlučimo da nešto učinimo ili se ponudimo da nešto učinimo koristimo will, kao u sledećem primeru:

I will phone you in the evening.

Za izražavanje mišljenja o budućim događajima

Ukoliko mislimo ili ne mislimo da će se nešto desiti u budućnosti. Kao u primeru:

I think I will pass the exam.

Modalni glagol "shall"

Pored modalnog glagola will, u engleskom jeziku može se koristiti i modalni glagol shall koji se koristi samo u prvom licu jednine i množine. Ovaj modalni glagol se koristi kada želimo da izrazimo ponudu, pitanje ili sugestiju, kao u primeru:

Shall I close the door?

primi sui motori con e-max

Engleska gramatika - interaktivne vežbe

Napravite nalog ili se ulogujte kako biste mogli da pristupite vežbama

Ulogujte se kako biste videli dostupne vežbe za ovu oblast

Ukoliko napravite nalog, bićete u mogućnosti da radite sve vežbe koje postoje na kursu interaktivna gramatika engleskog jezika, kao i da pogledate sva video objašnjenja.