Adjectives – Comparative and Superlative – Pridevi – Komparativ i superlativ

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Pridevi - komparativ i superlativ - tekstualno objašnjenje

Komparativ

Pridevi u komparativu se koriste kada želimo da uporedimo razlike između dve stvari ili osobe koje ti pridevi opisuju. Pridevi u ovom obliku se koriste u rečenicama gde se porede dve imenice.

Kada poredimo dve stvari, to činimo na sledeći način:

Imenica (subjekat) + glagol + komparativ prideva + than + imenica (objekat).

The pen is mightier than the sword.

Superlativ

Pridevi u superlativu se koriste da opišemo objekat koji predstavlja gornji ili donji limit (odnosno minimum ili maksimum) određene osobine ili kvaliteta.

Superlativ se koristi u rečenicama gde se subjekat poredi sa više objekata i formira se na sledeći način:

Imenica (subjekat) + glagol + the + superlativ + imenica (objekat).

Martin is the fastest writer.

Grupa imenica (objekata) sa kojom se subjekat poredi može da se izostavi ukoliko je jasno iz konteksta sa čim se taj subjekat poredi.

Građenje prideva u komparativu i superlativu

Većina jednosložnih prideva se gradi u komparativu tako što se na pridev u njegovoj osnovi doda nastavak -er, dok se superlativ gradi tako što na pridev u njegovoj osnovi dodamo nastavak -est. Takođe, kada gradimo pridev u superlativu, potrebno je da ispred prideva dodamo određeni član the.

Primeri:

 • Fast - faster - the fastest
 • High - higher - the highest
 • Long - longer - the longest

Jednosložni pridevi koji se završavaju na samoglasnik + suglasnik

Jednosložni pridevi koji se završavaju samoglasnikom + suglasnikom se grade u komparativu i superlativu tako što prvo dupliramo taj suglasnik, a zatim dodamo nastavak -er ili -est

 • Hot - hotter - the hottest
 • Big - bigger - the biggest
 • Sad - sadder - the saddest

Jednosložni pridevi koji se završavaju na -y

Jednosložni pridevi koji se završavaju na y se grade u komparativu i superlativu tako što prvo promenimo y u i, a zatim dodamo nastavak -er ili -est.

 • Heavy - heavier - the heaviest
 • Cloudy - cloudier - the cloudiest
 • Tasty - tastier - the tastiest

Primer kada se y ne menja je kada mu u imenici prethodi samoglasnik:

Grey - greyer - the greyest

Pridevi koji se završavaju na -e

Ukoliko se pridev završava na slovo e, za građenje komparativa i superlativa nije potrebno da dodajemo nastavke -er i -est u ovom obliku budući da slovo e već imamo, pa dodajemo samo nastavke -r ili -st.

 • Safe - safer - the safest
 • Wise - wiser - the wisest
 • Cute - cuter - the cutest

Pridevi koji se sastoje od dva i više slogova

Većina prideva koji se sastoje od dva sloga i svi pridevi koji se sastoje od više slogova grade komparative i superlative tako što se more / the most dodaje ispred prideva, dok sam pridev ostaje nepromenjen.

 • Expensive - more expensive - the most expensive
 • Famous - more famous - the most famous
 • Unnatural - more unnatural - the most unnatural

Nepravilni oblici prideva u komparativu i superlativu

Pored navedenih pravila koja nam pomažu da veoma lako napravimo komparativ i superlativ prideva, postoje i nepravilni oblici komparativa i superlativa na koje ne može da se primeni ni jedno od navedenih pravila.
Neki od takvih prideva su:

 • Good - better - the best
 • Bad - worse - the worst
 • Little - less - the least
 • Much/many - more - the most

Comparative and Superlative vežbe

Vežbe su prilagođene i za upotrebu na svim uređajima kao i interaktivnim tablama