Adjectives – Comparative and Superlative – Pridevi – Komparativ i superlativ

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Pridevi - komparativ i superlativ - tekstualno objašnjenje

Komparativ

Pridevi u komparativu se koriste kada želimo da uporedimo razlike između dve stvari ili osobe koje ti pridevi opisuju. Pridevi u ovom obliku se koriste u rečenicama gde se porede dve imenice.

Kada poredimo dve stvari, to činimo na sledeći način:

Imenica (subjekat) + glagol + komparativ prideva + than + imenica (objekat).

The penismightier than the sword.

Superlativ

Pridevi u superlativu se koriste da opišemo objekat koji predstavlja gornji ili donji limit (odnosno minimum ili maksimum) određene osobine ili kvaliteta.

Superlativ se koristi u rečenicama gde se subjekat poredi sa više objekata i formira se na sledeći način:

Imenica (subjekat) + glagol + the + superlativ + imenica (objekat).

Martinisthe fastestwriter.

Grupa imenica (objekata) sa kojom se subjekat poredi može da se izostavi ukoliko je jasno iz konteksta sa čim se taj subjekat poredi.

Građenje prideva u komparativu i superlativu

Većina jednosložnih prideva se gradi u komparativu tako što se na pridev u njegovoj osnovi doda nastavak -er, dok se superlativ gradi tako što na pridev u njegovoj osnovi dodamo nastavak -est. Takođe, kada gradimo pridev u superlativu, potrebno je da ispred prideva dodamo određeni član the.

Primeri:

 • Fast - faster - the fastest
 • High - higher - the highest
 • Long - longer - the longest

Jednosložni pridevi koji se završavaju na samoglasnik + suglasnik

Jednosložni pridevi koji se završavaju samoglasnikom + suglasnikom se grade u komparativu i superlativu tako što prvo dupliramo taj suglasnik, a zatim dodamo nastavak -er ili -est

 • Hot - hotter - the hottest
 • Big - bigger - the biggest
 • Sad - sadder - the saddest

Jednosložni pridevi koji se završavaju na -y

Jednosložni pridevi koji se završavaju na y se grade u komparativu i superlativu tako što prvo promenimo y u i, a zatim dodamo nastavak -er ili -est.

 • Heavy - heavier - the heaviest
 • Cloudy - cloudier - the cloudiest
 • Tasty - tastier - the tastiest

Primer kada se y ne menja je kada mu u imenici prethodi samoglasnik:

Grey - greyer - the greyest

Pridevi koji se završavaju na -e

Ukoliko se pridev završava na slovo e, za građenje komparativa i superlativa nije potrebno da dodajemo nastavke -er i -est u ovom obliku budući da slovo e već imamo, pa dodajemo samo nastavke -r ili -st.

 • Safe - safer - the safest
 • Wise - wiser - the wisest
 • Cute - cuter - the cutest

Pridevi koji se sastoje od dva i više slogova

Većina prideva koji se sastoje od dva sloga i svi pridevi koji se sastoje od više slogova grade komparative i superlative tako što se more / the most dodaje ispred prideva, dok sam pridev ostaje nepromenjen.

 • Expensive - more expensive - the most expensive
 • Famous - more famous - the most famous
 • Unnatural - more unnatural - the most unnatural

Nepravilni oblici prideva u komparativu i superlativu

Pored navedenih pravila koja nam pomažu da veoma lako napravimo komparativ i superlativ prideva, postoje i nepravilni oblici komparativa i superlativa na koje ne može da se primeni ni jedno od navedenih pravila.
Neki od takvih prideva su:

 • Good - better - the best
 • Bad - worse - the worst
 • Little - less - the least
 • Much/many - more - the most

Comparative and Superlative vežbe

Vežbe su prilagođene i za upotrebu na svim uređajima kao i interaktivnim tablama