Nouns – Plurals – Množina imenica

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje
Brojive imenice, odnosno imenice koje možemo da brojimo, mogu da imaju svoju jedninu i množinu. Znamo da je imenica u množini kada se data reč odnosi na više od jedne osobe, životinje, stvari ili mesta. Da bismo znali da formiramo imenice u množini, potrebno je da naučimo nekoliko pravila.

Imenica + s

Većina brojivih imenica u engleskom jeziku se gradi tako što na postojeću reč dodamo nastavak s. Pogledajmo sledeće primere:
 • A car - cars
 • A laptop - laptops
 • An island - islands
 • A girl - girls
 • A desk - desks
 • An orange - oranges

Imenica + es

Neke množine imenica u engleskom jeziku gradimo tako što na postojeću imenicu u jednini dodajemo nastavak es. Nastavak es dodajemo na imenice koje se završavaju slovima x, ch, z, sh, s. Pogledajmo primere:
 • A bus - buses
 • A box - boxes
 • A wrench - wrenches
 • A brush - brushes
 • A glass - glasses
 • A witch - witches

Imenice koje se završavaju na o

Za imenice koje se završavaju na slovo o u jednini, nekada dodajemo s kako bismo napravili množinu, a nekada es. Dobri primeri kada dodajemo samo s:
 • A piano - pianos
 • A banjo - banjos
 • A kangaroo - kangaroos
Primeri kada dodajemo es:
 • A hero - heroes
 • A tomato - tomatoes
 • A tornado - tornadoes

Imenice koje se završavaju na y

Određene imenice koje se u jednini završavaju na y, a da je pre njega suglasnik u množini, gradimo tako što y menjamo u slovo i, a zatim dodajemo nastavak es. Pogledajmo nekoliko primera:
 • City - cities
 • Lady - ladies
 • Sky - skies
 • Candy - candies
Imenice koje se u jednini završavaju na y, a da se pre njega nalazi samoglasnik, u množini gradimo tako što na imenicu dodajemo s. Pogledaćemo to na nekoliko primera:
 • A boy - boys
 • A turkey - turkeys
 • A key - keys
 • A toy - toys

Imenice koje se završavaju na f ili fe

Neke od imenica se u jednini završavaju na f ili fe. Na neke od imenica koje se završavaju na f u jednini, dodajemo samo s kako bismo napravili množinu:
 • A roof - roofs
 • A cliff - cliffs
 • A sheriff - sheriffs
Na neke od imenica koje se završavaju na f u jednini, množinu imenica gradimo tako što završetak f ili fe promenimo u v, a zatim da dodamo es:
 • A knife - knives
 • An elf - elves
 • A leaf - leaves
 • A wolf - wolves

Nepravilne množine imenica

Pored imenica koje imaju jasna pravila za građenje njigove množine, postoje i imenice koje imaju nepravilnu množinu i na njih ne možemo da primenimo neka od navedenih pravila. Pogledajmo nekoliko primera nepravilnih imenica:
 • A man - men
 • A woman - women
 • A child - children
 • A mouse - mice
 • A tooth - teeth
 • A foot - feet
Za kraj ćemo da pogledamo tabelu koja sumira sva pravila koja smo spomenuli: