WH Questions

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Pitanja koja počinju sa Wh rečima su sva ona koja se ne mogu odgovoriti sa "da" ili "ne". Većina Wh pitanja se grade tako da u sebi moraju da imaju pomoćni glagol, izuzev subjekatskih pitanja.

1.Ako se pitanje odnosi na subjekat rečenice, onda se jednostavno postavi upitna reč (Wh reč) umesto subjekta u rečenici i na samom kraju se stavi znak pitanja. Na primer:

                             /James writes good poems. — Who writes good poems?/

Formula za građenje ovakvog pitanja glasi:

                                                    Wh reč + glagol + objekat + ...?

2.Kada se upitna reč odnosi na predikat rečenice, odnosno na deo rečenice koji sadrži glagol u sebi i daje informacije o subjektu, tada imamo tri opcije:

  • Ako postoji pomoćni ili modalni glagol koji prethodi glavnom glagolu (npr. Can, is, are, was, were, will...) dodaje se upitna reč i subjekat i pomoćni glagol menjaju mesta, tako da imaju redosled kao u potvrdnoj rečenici. To se može videti u sledećem primeru:

/They are leaving tonight. — When are they leaving?/

Formula:                  Wh reč + pomoćni/modalni glagol + subjekat + glavni glagol + objekat + ...?

  • Ako u rečenici ne postoji ni pomoćni ni modalni glagol, a glavni glagol je "to be", onda se prosto dodaje upitna reč na početak rečenice i subjekat i glagol zamenjuju mesta, po uzoru na ovaj primer:

/The play was interesting. — How was the play?/

 

Formula:                                          Wh reč + to be + objekat + ...?

 

  • Kada ne postoji ni pomoćni odnosno modalni glagol u rečenici, ni glavni glagol "to be", tada se nakon upitne reči dodaje pomoćni glagol "to do" u određenom obliku, zapravo u vremenu i licu koje je zadato. U takvom slučaju glavni glagol se vraća u svoju osnovnu formu, odnosno infinitiv.

/He wakes up early. — When does he wake up?/
/They sent a letter. — What did they send?/

 

Formula:                                Wh reč + to do + subjekat + glavni glagol + objekat + ...?

WH Questions vežbe

Vežbe su prilagođene i za upotrebu na svim uređajima kao i interaktivnim tablama

Interaktivne vežbe

Interaktivne video vežbe