Future intentions – Going to za buduće vreme

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Going to za buduće vreme - Tekstualno objašnjenje

Potvrdni oblik

Going to za buduće vreme gradi se tako što posle subjekta dodajemo potvrdni sadašnji oblik glagola to be, koji se menja u zavisnosti od lica - am / is / are, potom going to, a zatim glavni glagol u infinitivu na koji ne dodajemo ništa:

S + to be + going to + V (infinitiv)

I am going to stay.

(Subjekat) (pomoćni glagol) (modalni glagol) (glavni glagol)

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Svim licima ćemo dopisati odgovarajući pomoćni glagol - am za prvo lice jednine, isza treće, a areza sva ostala lica. Posle njega dodaje se modalni glagol going to. Zatim ćemo dodati glavni glagol u infinitivu stay, na koji takođe nećemo dodavati ništa ni u jednom licu.
Subject Auxiliary verb Modal Verb Verb
I am going to stay.
You are going to stay.
He / She / It is going to stay.
We are going to stay.
You are going to stay.
They are going to stay.

Skraćeni oblik

Skraćeni oblik za vreme sa going to koristi se tako što se pomoćni glagol to be skrati i pripoji subjektu, odnosno ličnoj zamenici:
I'm going to stay.
You're going to stay.
He's / She's / It's going to stay.
We're going to stay.
You're going to stay.
They're going to stay.

Odrični oblik

Odrične rečenice, odnosno rečenice u negaciji se grade upotrebom pomoćnog glagola to be koji se menja po licima, negacije not, modalnog glagola going to i dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, na koji se naravno ne dodaje nikakav nastavak, kao u primeru:

S + to be + not + going to + V

I am not going to stay.

Primeri za sva lica bi izgledali ovako:
Subject Auxiliary Negation Modal Verb
I am not going to stay.
You are not going to stay.
He / She / It is not going to stay.
We are not going to stay.
You are not going to stay.
They are not going to stay.

Upitni oblik

Upitne rečenice se grade upotrebom pomoćnog glagola to be koji se menja po licima (am / is / are), subjekta, modalnog glagola going to i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, kao u primeru:

Are you going to stay?

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati pomoćni glagol to be u odgovarajućem obliku, a zatim ćemo dodati i going to i glavni glagol stay:
Auxiliary verb Subject Modal verb Verb
Am I going to stay?
Are you going to stay?
Is he / she / it going to stay?
Are we going to stay?
Are you going to stay?
Are they going to stay?
Ukoliko želimo da postavimo pitanje koje počinje sa upitnim rečima kao što su ko (who), šta (what) gde (where), kada (when) i tako dalje, struktura upitne rečenice ostaje ista, a upitnu reč stavljamo kao prvu u rečenici. Da pogledamo u primeru:

Where are you going to stay?

Upotreba

Going to u kombinaciji sa glagolom u infinitivu predstavlja buduću radnju koja često zavisi od sadašnjih odluka ili okolnosti a koristimo ga u sledećim slučajevima:

Za predviđanje radnje u budućnosti

Ovaj oblik upotrebljava se za predviđanje radnji koje će se tek desiti u budućnosti, a koje temeljimo na osnovu trenutnih dokaza. Što se da videti u primeru:

Look at those clouds. It is going to rain.

Odnosno "Pogledaj one oblake. Padaće kiša". U ovom primeru na osnovu tamnih oblaka možemo da zaključimo da će u skoroj budućnosti da padne kiša. Dakle, na osnovu stanja sa oblacima u sadašnjosti, donosimo zaključak šta će se desiti u budućnosti.

Za izražavanje namera i planiranih aktivnosti u budućnosti

Ukoliko imamo nameru da nešto učinimo u budućnosti, odnosno ako to planiramo, koristimo going to, kao u sledećem primeru:

I am going to buy a new car.

Future intentions - Going to vežbe

Vežbe su prilagođene i za upotrebu na svim uređajima kao i interaktivnim tablama