Future Intentions – Will za buduće vreme

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Will za buduće vreme - Tekstualno objašnjenje

Potvrdni oblik

Will za buduće vreme gradi se tako što posle subjekta dodajemo modalni glagol will, a zatim glavni glagol u sadašnjem participu, odnosno glagol u infinitivu na koji se ne dodaje ništa, kao u primeru:

S + will + V (infinitiv)

I will stay.

(Subjekat) (modalni glagol) (glavni glagol)

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica.

Svim licima ćemo dopisati modalni glagol will. Zatim ćemo dodati glavni glagol u infinitivu stay, na koji takođe nećemo dodavati ništa ni u jednom licu.

SubjectModal VerbVerb
Iwillstay.
Youwillstay.
He / She / Itwillstay.
Wewillstay.
Youwillstay.
Theywillstay.

Umesto will, u britanskom engleskom jeziku ponekad možemo čuti i shall, ali potrebno je znati da se shall koristi samo u prvim licima jednine i množine.

Skraćeni oblik

Takođe, will se često u engleskom jeziku koristi u skraćenom obliku, tako što sa njega uklonimo prva dva slova, a umesto njih napišemo apostrof, pa spajanjem sa subjektom dobijamo:

I'llstay.
You'llstay.
He'll / She'll / It'llstay.
We'llstay.
You'llstay.
They'llstay.

Odrični oblik

Odrične rečenice, odnosno rečenice u negaciji se grade upotrebom modalnog glagola will i negacije not, koji se skraćeno zajedno pišu won't, i dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, na koji se naravno ne dodaje nikakav nastavak, kao u primeru:

S + won't + V

I won't stay.

Primeri za sva lica bi izgledali ovako:

SubjectNegationVerb
Iwon'tstay.
Youwon'tstay.
He / She / Itwon'tstay.
Wewon'tstay.
Youwon'tstay.
Theywon'tstay.

Upitni oblik

Upitne rečenice se grade upotrebom modalnog glagola will, subjekta, i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, odnosno na njega se ne dodaje nikakav nastavak, kao u primeru:

Will you stay?

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati pomoćni glagol Will, a zatim ćemo posle subjekta dodati i glavni glagol stay:

Auxiliary verbSubjectVerb
WillIstay?
Willyoustay?
Willhe / she / itstay?
Willwestay?
Willyoustay?
Willtheystay?

Ukoliko želimo da postavimo pitanje koje počinje sa upitnim rečima kao što su ko (who), šta (what) gde (where), kada (when) i tako dalje, struktura upitne rečenice ostaje ista, a upitnu reč stavljamo kao prvu u rečenici. Da pogledamo u primeru:

Where will Helen go?

Upotreba

Will u kombinaciji sa glagolom u infinitivu predstavlja prosto buduće vreme a koristimo ga u sledećim slučajevima:

Za izražavanje radnje u budućnosti

Za opis radnji koje će se tek desiti u budućnosti, koristimo glagole sa will, što se vidi u primeru:

It will snow tomorrow.

Odnosno sutra će padati sneg.

Kada se ponudimo ili svojevoljno odlučimo da uradimo nešto

Ako u datom trenutku odlučimo da nešto učinimo ili se ponudimo da nešto učinimo koristimo will, kao u sledećem primeru:

I will phone you in the evening.

Za izražavanje mišljenja o budućim događajima

Ukoliko mislimo ili ne mislimo da će se nešto desiti u budućnosti. Kao u primeru:

I think I will pass the exam.

Modalni glagol "shall"

Pored modalnog glagola will, u engleskom jeziku može se koristiti i modalni glagol shall koji se koristi samo u prvom licu jednine i množine. Ovaj modalni glagol se koristi kada želimo da izrazimo ponudu, pitanje ili sugestiju, kao u primeru:

Shall I close the door?