Past Simple

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Past Simple - Tekstualno objašnjenje

Potvrdni oblik

Past Simple gradi se tako što posle subjekta dodajemo prošlo vreme glagola, koje se gradi na dva načina u zavisnosti od toga da li je glagol pravilan ili nepravilan. Ukoliko je glagol pravilan, na njega samo dodajemo nastavak -ed, kao u primeru Pogledao sam.:

I looked.

Ukoliko je u pitanju nepravilan glagol, potrebno je da upotrebimo drugu kolonu iz tabele nepravilnih glagola koji se u školi uče napamet, kao u rečenici Otišla je.

She went.

S + V (infinitiv + ed)

I watched.

Shewent.

(Subjekat) (glavni glagol)

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Prvo ćemo pogledati primere sa pravilnim glagolom, a potom i sa nepravilnim. Svim licima ćemo dopisati glagol look, a zatim ćemo dodati -ed nastavak u svim licima. Prilično jednostavno, budući da je pravilo isto za sva lica.
SubjectVerb
Ilooked
Youlooked
He / She / Itlooked
Welooked
Youlooked
Theylooked
Isti slučaj je i sa nepravilnim glagolima. Glagol ići kaže se go na engleskom jeziku, dok se u prošlosti u drugoj koloni, budući da je nepravilan, kaže went.
SubjectVerb
Iwent
Youwent
He / She / Itwent
Wewent
Youwent
Theywent
Pošto smo razjasnili da nastavak -ed dodajemo kada su pravilni glagoli u pitanju, potrebno je da spomenemo i neke varijacije do kojih dolazi u određenim slučajevima. Kada se glagol u infinitivu završava na slovo e, nema potrebe da dodajemo -ed, budući da slovo e već postoji, tako da dodajemo samo -d, kao u slučaju rečenice "Voleo sam te.", odnosno:

I loved you.

Ukoliko se glagol završava na -y, potrebno je da obratimo pažnju da li se pre njega nalazi suglasnik ili samoglasnik. Ukoliko je ispred -y samoglasnik, potrebno je samo da dodamo nastavak -ed, kao u primeru:

She played.

Ukoliko je ispred -y suglasnik, potrebno je da -y prvo promenimo u slovo -i, a zatim da dodamo nastavak -ed. Kao u primeru:

He studied

Takođe, ako se glagol sastoji iz jednog ili dva sloga ako je taj drugi slog naglašen, a da se završava na suglasnik, samoglasnik pa na suglasnik, potrebno je da dupliramo poslednji suglasnik, pa tek onda da dodamo nastavak -ed. To se može videti kod glagola stop u rečenici "Zaustavili smo se.", odnosno:

We stopped.

Odrični oblik

Odrične rečenice, odnosno rečenice u negaciji se grade upotrebom pomoćnog glagola do u prošlom vremenu, odnosno did i negacije not, koji se skraćeno pišu didn't, i dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, na koji se ne dodaje nikakav nastavak. Tako se na engleskom jeziku rečenica "Ja nisam pogledao" kaže:

S + didn't + V

I didn't look.

U ovom vremenu se odrični oblik gradi isto za sva lica jednine i množine:
SubjectNegationVerb
Ididn'twatch
Youdidn'twatch
He / She / Itdidn'twatch
Wedidn'twatch
Youdidn'twatch
Theydidn'twatch
Najbitnije je da dobro obratite pažnju kako ne biste pravili grešku koja je veoma česta kod ljudi koji uče engleski jezik. Pošto se pomoćni glagol u prošlosti u negaciji didn't , nema potrebe da i glavni glagol bude u prošlosti, jer nam je to vreme već određeno na osnovu pomoćnog glagola. Zato se uklanja nastavak -ed sa glavnog glagola. Dakle, u odričnom obliku nikada ne dodajemo nastavak na glavni glagol, već je on uvek u infinitivu.

Upitni oblik

Upitne rečenice u vremenu Past Simple grade se upotrebom pomoćnog glagola do u prošlom vremenu, odnosno did, subjekta, i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, odnosno na njega se ne dodaje nikakav nastavak. Primer za to je rečenica "Da li si pogledao?":

Did + S + V

Did you look?

(pomoćni glagol)(subjekat)(glavni glagol)

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati pomoćni glagol u prošlosti Did, a zatim ćemo posle subjekta dodati i glavni glagol look:
Auxiliary verbSubjectVerb
DidIlook?
Didyoulook?
Didhe / she / itlook?
Didwelook?
Didyoulook?
Didtheylook?
Potrebno je da uklonimo nastavak -ed sa glavnog glagola, jer kao što je već spomenuto iznad, ni u upitnom obliku nikada ne dodajemo nastavak na glavni glagol pošto je vreme u rečenici već određeno pomoćnim glagolom. Dakle, glavni glagol u upitnom obilu uvek je u infinitivu. Ukoliko želimo da postavimo pitanje koje počinje sa upitnim rečima kao što su ko (who), šta (what) gde (where), kada (when) i tako dalje, struktura upitne rečenice ostaje ista, a upitnu reč stavljamo kao prvu u rečenici. Da pogledamo u primeru:

Whydid you look at me?

Upotreba

Past Simple je prosto prošlo vreme koje uglavnom koristimo ako je poznato kada se određena radnja dogodila, a najčešće se koristi u sledećim slučajevima:

Radnja koje se desila i završila u prošlosti.

Past Simple koristimo za radnje koje se su se desile u prošlosti bez obzira na to da li su se desile jednom ili su se ponavljale. To se najbolje može videti u sledeća dva primera:

Laura went to Paris last week.

My brother drank a lot of milk when he was younger.

Niz završenih radnji u prošlosti.

Kada opisujemo naše aktivnosti u prošlosti u nekom hronološkom nizu, koristimo Past Simple, kao u primeru:

First I made myself some tea, then I had breakfast.

U kombinaciji sa vremenom Past Continuous.

Past Simple kombinujemo sa vremenom Past Continuous kada imamo radnju koja je trajala u prošlosti i radnju koja se desila u toku trajanja te radnje. Kao u primeru:

We were having dinner, when the phone rang.

Dakle, were having je u vremenu Past Continuous i predstavlja prvu radnju koja traje, dok rang, koje je u vremenu Past Simple, predstavlja drugu radnju koja je tu radnju prekinula.

Signalne reči

Postoje i određene signalne reči koje nam mogu pomoći da zaključimo da je potrebno da upotrebimo vreme Past Simple budući da se one veoma često koriste u ovom vremenu. To su vremeski izrazi kao što su:
YesterdayLast week / month / year
A week / month / year agoIn 1985. (bilo kojoj godini)
This morning / afternoon / evening