Past Simple

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Past Simple - Tekstualno objašnjenje

Potvrdni oblik

Past Simple gradi se tako što posle subjekta dodajemo prošlo vreme glagola, koje se gradi na dva načina u zavisnosti od toga da li je glagol pravilan ili nepravilan. Ukoliko je glagol pravilan, na njega samo dodajemo nastavak -ed, kao u primeru Pogledao sam.:

I looked.

Ukoliko je u pitanju nepravilan glagol, potrebno je da upotrebimo drugu kolonu iz tabele nepravilnih glagola koji se u školi uče napamet, kao u rečenici Otišla je.

She went.

S + V (infinitiv + ed)

I watched.

She went.

(Subjekat) (glavni glagol)

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Prvo ćemo pogledati primere sa pravilnim glagolom, a potom i sa nepravilnim. Svim licima ćemo dopisati glagol look, a zatim ćemo dodati -ed nastavak u svim licima. Prilično jednostavno, budući da je pravilo isto za sva lica.
Subject Verb
I looked
You looked
He / She / It looked
We looked
You looked
They looked
Isti slučaj je i sa nepravilnim glagolima. Glagol ići kaže se go na engleskom jeziku, dok se u prošlosti u drugoj koloni, budući da je nepravilan, kaže went.
Subject Verb
I went
You went
He / She / It went
We went
You went
They went
Pošto smo razjasnili da nastavak -ed dodajemo kada su pravilni glagoli u pitanju, potrebno je da spomenemo i neke varijacije do kojih dolazi u određenim slučajevima. Kada se glagol u infinitivu završava na slovo e, nema potrebe da dodajemo -ed, budući da slovo e već postoji, tako da dodajemo samo -d, kao u slučaju rečenice "Voleo sam te.", odnosno:

I loved you.

Ukoliko se glagol završava na -y, potrebno je da obratimo pažnju da li se pre njega nalazi suglasnik ili samoglasnik. Ukoliko je ispred -y samoglasnik, potrebno je samo da dodamo nastavak -ed, kao u primeru:

She played.

Ukoliko je ispred -y suglasnik, potrebno je da -y prvo promenimo u slovo -i, a zatim da dodamo nastavak -ed. Kao u primeru:

He studied

Takođe, ako se glagol sastoji iz jednog ili dva sloga ako je taj drugi slog naglašen, a da se završava na suglasnik, samoglasnik pa na suglasnik, potrebno je da dupliramo poslednji suglasnik, pa tek onda da dodamo nastavak -ed. To se može videti kod glagola stop u rečenici "Zaustavili smo se.", odnosno:

We stopped.

Odrični oblik

Odrične rečenice, odnosno rečenice u negaciji se grade upotrebom pomoćnog glagola do u prošlom vremenu, odnosno did i negacije not, koji se skraćeno pišu didn't, i dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, na koji se ne dodaje nikakav nastavak. Tako se na engleskom jeziku rečenica "Ja nisam pogledao" kaže:

S + didn't + V

I didn't look.

U ovom vremenu se odrični oblik gradi isto za sva lica jednine i množine:
Subject Negation Verb
I didn't watch
You didn't watch
He / She / It didn't watch
We didn't watch
You didn't watch
They didn't watch
Najbitnije je da dobro obratite pažnju kako ne biste pravili grešku koja je veoma česta kod ljudi koji uče engleski jezik. Pošto se pomoćni glagol u prošlosti u negaciji didn't , nema potrebe da i glavni glagol bude u prošlosti, jer nam je to vreme već određeno na osnovu pomoćnog glagola. Zato se uklanja nastavak -ed sa glavnog glagola. Dakle, u odričnom obliku nikada ne dodajemo nastavak na glavni glagol, već je on uvek u infinitivu.

Upitni oblik

Upitne rečenice u vremenu Past Simple grade se upotrebom pomoćnog glagola do u prošlom vremenu, odnosno did, subjekta, i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, odnosno na njega se ne dodaje nikakav nastavak. Primer za to je rečenica "Da li si pogledao?":

Did + S + V

Did you look?

(pomoćni glagol)(subjekat)(glavni glagol)

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati pomoćni glagol u prošlosti Did, a zatim ćemo posle subjekta dodati i glavni glagol look:
Auxiliary verb Subject Verb
Did I look?
Did you look?
Did he / she / it look?
Did we look?
Did you look?
Did they look?
Potrebno je da uklonimo nastavak -ed sa glavnog glagola, jer kao što je već spomenuto iznad, ni u upitnom obliku nikada ne dodajemo nastavak na glavni glagol pošto je vreme u rečenici već određeno pomoćnim glagolom. Dakle, glavni glagol u upitnom obilu uvek je u infinitivu. Ukoliko želimo da postavimo pitanje koje počinje sa upitnim rečima kao što su ko (who), šta (what) gde (where), kada (when) i tako dalje, struktura upitne rečenice ostaje ista, a upitnu reč stavljamo kao prvu u rečenici. Da pogledamo u primeru:

Why did you look at me?

Upotreba

Past Simple je prosto prošlo vreme koje uglavnom koristimo ako je poznato kada se određena radnja dogodila, a najčešće se koristi u sledećim slučajevima:

Radnja koje se desila i završila u prošlosti.

Past Simple koristimo za radnje koje se su se desile u prošlosti bez obzira na to da li su se desile jednom ili su se ponavljale. To se najbolje može videti u sledeća dva primera:

Laura went to Paris last week.

My brother drank a lot of milk when he was younger.

Niz završenih radnji u prošlosti.

Kada opisujemo naše aktivnosti u prošlosti u nekom hronološkom nizu, koristimo Past Simple, kao u primeru:

First I made myself some tea, then I had breakfast.

U kombinaciji sa vremenom Past Continuous.

Past Simple kombinujemo sa vremenom Past Continuous kada imamo radnju koja je trajala u prošlosti i radnju koja se desila u toku trajanja te radnje. Kao u primeru:

We were having dinner, when the phone rang.

Dakle, were having je u vremenu Past Continuous i predstavlja prvu radnju koja traje, dok rang, koje je u vremenu Past Simple, predstavlja drugu radnju koja je tu radnju prekinula.

Signalne reči

Postoje i određene signalne reči koje nam mogu pomoći da zaključimo da je potrebno da upotrebimo vreme Past Simple budući da se one veoma često koriste u ovom vremenu. To su vremeski izrazi kao što su:
Yesterday Last week / month / year
A week / month / year ago In 1985. (bilo kojoj godini)
This morning / afternoon / evening