Present Perfect

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Present Perfect - Tekstualno objašnjenje

Potvrdni oblik

Present Perfect gradi se tako što posle subjekta dodajemo pomoćni glagol have, koji može biti i u obliku has ukoliko je u pitanju treće lice jednine, kao i od prošlog vremena glagola koje se gradi na dva načina, u zavisnosti od toga da li je glagol pravilan ili ne. Ukoliko je glagol pravilan, na njega samo dodajemo nastavak -ed, kao u primeru "Skočio si.", odnosno:

pravilni glagoli

S + have / has + V-ed

You have jumped.

Ukoliko je u pitanju nepravilan glagol, potrebno je da upotrebimo treću kolonu iz tabele nepravilnih glagola, koji se u školi uče napamet kao u rečenici "Otišla je.", odnosno:

nepravilni glagoli

S + have / has + Past Participle

She hasgone.

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Svim licima ćemo dopisati pomoćni glagol have, osim u trećem licu jednine gde ćemo napisati has, a zatim ćemo svugde dodati glagol jump i dodati nastavak -ed:
SubjectAuxiliary VerbVerb-ed
Ihavejumped
Youhavejumped
He / She / Ithasjumped
Wehavejumped
Youhavejumped
Theyhavejumped
Isti slučaj je i sa nepravilnim glagolima. Glagol ići se kaže na engleskom jeziku go, dok se u prošlosti, u trećoj koloni, budući da je nepravilan kaže gone:
SubjectAuxiliary VerbVerb - Past Participle
Ihavegone
Youhavegone
He / She / Ithasgone
Wehavegone
Youhavegone
Theyhavegone

Skraćeni oblik

U vremenu Present Perfect have i has mogu se napisati skraćeno pripajanjem subjektu, tako što se u oba slučaja uklone prva dva slova, doda se apostrof umesto njih, a zatim se ostatak doda subjektu, kao što se vidi u primerima:

You have jumped. You've jumped.

She hasgone. She'sgone.

Postoje i određene varijacije do kojih dolazi kod pravilnih glagola, a ukoliko vas one interesuju, pogledajte objašnjenje za potvrdni oblik vremena Past Simple.

Odrični oblik

Odrične rečenice, odnosno rečenice u negaciji grade se upotrebom pomoćnog glagola have i negacije not, koji se skraćeno pišu haven't u svim licima osim u trećem licu jednine, kada se piše hasn't, kao i dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, na koji se dodaje nastavak -ed ako je u pitanju pravilan glagol, odnosno treća kolona iz kolone nepravilnih glagola ukoliko je glagol nepravilan. Primer za rečenicu u negaciji sa pravilnim glagolom je "Nisam skočio", odnosno:

S + haven't / hasn't + V-ed

I haven't jumped.

dok bi primer za rečenicu sa nepravilnim glagolom bio, "Nije još otišla.", odnosno:

S + haven't / hasn't + Past Participle

She hasn'tgone.

Hajde da pogledamo kako se gradi negacija u vremenu Present Perfect kroz sva lica. Svim licima, osim trećem licu jednine, dopisaćemo pomoćni glagol have, zatim negaciju not, a zatim i glavni glagol jump na koji dodajemo nastavak -ed, ili prošli particip u slučaju nepravilnih glagola:
Subjecthave / hasnotVerb-ed / Past Participle
Ihavenotjumped
Youhavenotjumped
He / She / Ithasnotjumped
Wehavenotjumped
Youhavenotjumped
Theyhavenotjumped

Upitni oblik

Upitne rečenice u vremenu Present Perfect grade se upotrebom pomoćnog glagola have / has, subjekta, i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu na koji se dodaje nastavak -ed za pravilne glagole, odnosno glagola iz treće kolone nepravilnih glagola ukoliko je u pitanju nepravilni glagol:

have / has + S + V-ed / -Past Participle

Have you finished?

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati pomoćni glagol have u odgovarajućem obliku za svako lice, a zatim ćemo posle subjekta dodati i glavni glagol finish i nastavak ed:
Have / HsaSubjectVerb-ed
HaveIfinished?
Haveyoufinished?
Hashe / she / itfinished?
Havewefinished?
Haveyoufinished?
Havetheyfinished?
Ukoliko želimo da postavimo pitanje koje počinje sa upitnim rečima kao što su ko (who), šta (what) gde (where), kada (when) i tako dalje, struktura upitne rečenice ostaje ista, a upitnu reč stavljamo kao prvu u rečenici:

Whenhave you finished?

Upotreba

Present Perfect je sadašnje složeno vreme kojim uglavnom izražavamo radnje u prošlosti koje ili i dalje traju u sadašnjosti ili su povezane sa sadašnjošću, a najčešće se koristi u sledećim slučajevima:

1. Posledice ili rezultati prošle radnje su vidljivi u sadašnjosti

Present Perfect upotrebljavamo za radnje koje su se desile u prošlosti, a njihove posledice ili rezultati su vidljivi u sadašnjosti. To se najbolje može videti u primeru koji se veoma često koristi kako bi se opisala upotreba ovog vremena. Dakle, dolazite kući, rešite da otključate ulazna vrata i kada posegnete u svoj džep shvatite da vam nedostaju ključevi i da ste ih verovatno izgubili. Pritom naiđe komšija, vidi vas da tražite nešto i pita vas šta se desilo. Vi ćete mu odgovoriti u vremenu Present Perfect:

I have lost my apartment keys.

Ključeve ste izgubili u prošlosti, a posledica toga je da ne možete da uđete u kuću u sadašnjosti.

2. Radnje započete u prošlosti koje su se upravo završile

Kada opisujemo aktivnosti koje su počele u prošlosti, a završile se nekoliko trenutaka pre sadašnjosti. U ovim primerima se koristi just, odnosno upravo, kako bi se naglasio taj skori završetak aktivnosti, kao u primeru:

I have just washed my hands.

3. Radnje započete u prošlosti koje i dalje traju u sadašnjosti

Ukoliko je neka radnja počela u prošlosti, a i dalje traje u sadašnjosti, koristimo Present Perfect. Često se u ovim slučajevima u rečenicama koristi for kada želimo da naglasimo koliko je taj period vremenski trajao, odnosno since, kada želimo da naglasimo kada je određena akcija počela. Kao u primerima:

We have lived in London for 31 years.

I have lived in London since 1985.

4. Za životna iskustva (ever / never)

Present Perfect takođe koristimo ukoliko izražavamo ili pitamo za životno iskustvo. Ove rečenice uglavnom sadrže priloge ever, odnosno ikada, kada postavljamo pitanje i never, odnosno nikada, za odrične rečenice, kao u primerima:

Have you everbeen to Rome?

I havenevereaten Chinese food.

Signalne reči

Postoje i određene signalne reči koje koje se često koriste uz vreme Present Perfect. To su vremeski izrazi kao što su:
justalready
forsince
evernever
yetso far
up to nowrecently