Auxiliary Verbs – Pomoćni glagoli – Have / have got

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Auxiliary Verbs – Pomoćni glagoli – Have / have got - Tekstualno objašnjenje
U engleskom jeziku glagoli "have" I "have got" imaju jednako značenje. Ipak, postoje pravila koja moramo da poštujemo kada ih koristimo, I situacije kada ih upotrebljavamo. Kada želimo da iskažemo da nešto posedujemo ili imamo, možemo koristiti I "have got" i "have". Rečenica sa have glasila bi:

He has a cat.

Dok bi sa have got rečenica mogla da glasi:

He has got a cat.

ili u drugom obliku:

He's got a cat.

Takođe, kada govorimo o porodici I prijateljima, jednako možemo da koristimo oba glagola, pa će oblik sa have biti:

I do not have a brother.

Dok će sa have got rečenica glasiti:

I have not got a brother.

ili

I haven't got a brother.

Na isti način, ako želimo fizički da opišemo nekoga pa čak I kada govorimo o bolestima, oba oblika mogu da se upotrebe bez razlike u značenju:
HAVE HAVE GOT
Carol has brown eyes. Carol has got brown eyes.
Carol's got brown eyes.
I have a bad cold. I have got a bad cold.
I've got a bad cold.
Međutim, "have got" ne može da se upotrebi umesto "have" kada govorimo o bilo čemu drugom, kao što su iskustva, aktivnosti I slično:
Pravilno Pogrešno
I had an accident. I had got an accident.
We had lunch. We had got lunch.
Bitno je zapamtiti da "have got" ne postoji ni u jednom drugom vremenu OSIM prostog sadašnjeg, odnosno Present Simple vremena. Ispravno: I had a bad cold last week. Pogrešno: I had got a bad cold last week. Skraćene verzije 've I 's postoje samo u formi "have got" i nikako se ne koriste sa samim glagolom "have".
Pravilno Pogrešno
I've got a new mobile phone. I've a new mobile phone
He's got a new car. He's a new car.
Kada formiramo upitni I odrični oblik, pomoćne glagole koristimo samo sa oblikom "have", koristiti ih uz oblik "have got" je neispravno:
Pravilno Pogrešno
Have you got a garden? Do you have got a garden?
Do you have a pet? Have you a pet?
They haven't got a brother. They haven't a brother.
U britanskom engleskom češće se koristi "have got", dok je "have" tipičniji za američki engleski. Ali u američkom engleskom možemo naići I na drugačiju formu oblika "have got", posebno u neformalnom jeziku, gde se koristi samo skraćeni oblik "got".

We've got a problem. → We got a problem.