Irregular verbs – Nepravilni glagoli

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Irregular verbs – Nepravilni glagoli - Tekstualno objašnjenje
Da li ste znali da je čak 70% glagola koje koristimo u engleskom jeziku zapravo nepravilno? To samo znači da je od izuzetnog značaja da naučimo da koristimo što više nepravilnih glagola. Nepravilnih glagola ima oko 200, i to samo osnovnih, bez dodavanja prefiksa. Nisu oni svi baš toliko različiti, mnogi prate neka pravila i upadaju u određene šablone. Da biste ih lakše naučili, probajte da ih pamtite po ovim grupama koje ćemo vam u nastavku pokazati:

Glagoli sa sve tri jednake kolone

U ovu grupu spadaju glagoli koji se najlakše pamte, pošto su im Infinitiv (Simple Form), Past Simple I Past Participle forme potpuno jednake.
No. Simple form Simple Past Past Participle
1 beat beat beat
2 bet bet bet
3 bid bid bid
4 burst burst burst
5 cast cast cast
6 cost cost cost
7 cut cut cut
8 fit fit fit
9 forecast forecast forecast
10 hit hit hit
11 hurt hurt hurt
12 let let let
13 put put put
14 quit quit quit
15 read read read
16 rid rid rid
17 set set set
18 shed shed shed
19 spread spread spread
20 shut shut shut
21 slit slit slit
22 spit spit spit
23 split split split
24 thrust thrust thrust
25 upset upset upset

Glagoli kojima su druga i treća kolona identične

Ovde spadaju glagoli kojima su Past Simple i Past Participle forme jednake uz varijacije nastavaka. Neki od njih prate pravila grupe u kojoj se nalaze, ali postoje i oni koji se potpuno razlikuju od ostalih:
 1. Glagoli gde se druga I treća kolona završavaju nastavcima –ought i –aught

  No. Simple form Simple Past Past Participle
  1 bring brought brought
  2 buy bought bought
  3 fight fought fought
  4 seek sought sought
  5 think thought thought
  1 catch caught caught
  2 teach taught taught
 2. Glagoli kojima se dugački samoglasnik u izgovoru pretvara u kratki (najčešće e)

  • Sa dodatim –t na kraju
   No. Simple form Simple Past Past Participle
   1 creep crept crept
   2 keep kept kept
   3 sleep slept slept
   4 sweep swept swept
   5 weep wept wept
  • Kada nastavak –l prelazi u –lt
   No. Simple form Simple Past Past Participle
   1 deal dealt dealt
   2 feel felt felt
   3 kneel knelt knelt
  • Bez dodavanja suglasnika
   No. Simple form Simple Past Past Participle
   1 bleed bled bled
   2 breed bred bred
   3 feed fed fed
   4 flee fled fled
   5 lead led led
   6 plead pled pled
   7 speed sped sped
   8 meet met met
   9 shoot shot shot
 3. Glagoli kojima nastavak –d prelazi u –t :

  No. Simple form Simple Past Past Participle
  1 bend bent bent
  2 lend lent lent
  3 send sent sent
  4 spend spent spent
 4. Glagoli kod kojih nastavak –ell prelazi u –old

  No. Simple form Simple Past Past Participle
  1 sell sold sold
  2 tell told told
 5. Glagoli kojima –ay prelazi u –aid

  No. Simple form Simple Past Past Participle
  1 lay laid laid
  2 mislay mislaid mislaid
  3 pay paid paid
  4 say said said
 6. Glagoli kojima nastavak –ing prelazi u –ung (sa izuzetkom glagola "hang")

  No. Simple form Simple Past Past Participle
  1 cling clung clung
  2 fling flung flung
  3 hang hung hung
  4 sling slung slung
  5 string strung strung
  6 swing swung swung
  7 wring wrung wrung
 7. Nastavak –and prelazi u –ood

  No. Simple form Simple Past Past Participle
  1 stand stood stood
  2 understand understood understood
  3 withstand withstood withstood
 8. Kada se "i" iz reči pretvara u "ou"

  No. Simple form Simple Past Past Participle
  1 bind bound bound
  2 find found found
  3 grind ground ground
  4 wind wound wound
 9. Ostali glagoli kojima su druga I treća kolona identične

  No. Simple form Simple Past Past Participle
  1 build built built
  2 dig dug dug
  3 hear heard heard
  4 hold held held
  5 leave left left
  6 lose lost lost
  7 make made made
  8 mean meant meant
  9 shine shone shone
  10 slide slid slid
  11 spin spun spun
  12 strike struck struck
  13 win won won
  14 sit sat sat

Glagoli kojima su osnovna i Past Participle forma jednake

Ovde spadaju samo tri glagola koji u osnovi imaju glagol "come" plus glagol "run", koji možemo naći u naredno spomenutoj grupi.
No. Simple form Simple Past Past Participle
1 become became become
2 come came come
3 overcome overcame overcome

Glagoli kod kojih su sve tri kolone različite

  1. Iz prve kolone "i" prelazi u "a" u drugoj, pa u "u" u trećoj koloni

   No. Simple form Simple Past Past Participle
   1 begin began begun
   2 drink drank drunk
   3 ring rang rung
   4 run ran run
   5 shrink shrank shrunk
   6 sing sang sung
   7 sink sank sunk
   8 stink stank stunk
   9 swim swam swum
  2. Glagoli sa nastavkom –ew u drugoj I dodatim –n na osnovni oblik u trećoj koloni

   No. Simple form Simple Past Past Participle
   1 blow blew blown
   2 draw drew drawn
   3 fly flew flown
   4 grow grew grown
   5 know knew known
   6 throw threw thrown
   7 withdraw withdrew withdrawn
  1. Glagoli sa promenom iz "ea" u "o" u reči i dodatim -n u trećoj koloni

   No. Simple form Simple Past Past Participle
   1 bear bore born
   2 swear swore sworn
   3 tear tore torn
   4 wear wore worn
 1. Svi glagoli sa dodatim –en/–n u trećoj koloni

  No. Simple form Simple Past Past Participle
  1 break broke broken
  2 speak spoke spoken
  3 wake woke woken
  4 forsake forsook forsaken
  5 mistake mistook mistaken
  6 overtake overtook overtaken
  7 shake shook shaken
  8 take took taken
  9 undertake undertook undertaken
  10 drive drove driven
  11 forgive forgave forgiven
  12 give gave given
  13 strive strove striven
  14 weave wove woven
  15 hide hid hidden
  16 forbid forbade forbidden
  17 ride rode ridden
  18 tread trod trodden
  19 bite bit bitten
  20 forget forgot forgotten
  21 get got gotten
  22 write wrote written
  23 arise arose arisen
  24 choose chose chosen
  25 rise rose risen
  26 freeze froze frozen
  27 steal stole stolen
  28 eat ate eaten
  29 fall fell fallen
 2. Ostali glagoli sa sve tri kolone različite

  No. Simple form Simple Past Past Participle
  1 lie lay lain
  2 see saw seen

Nepravilni glagoli koji se najčešće koriste u engleskom jeziku

Na samom kraju, pogledaćemo listu glagola koji se nazivaju i pravi nepravilni glagoli, pošto ne prate ni jedno pravilo građenja, odnosno u potpunosti su nepravilni:
No. Simple form Simple Past Past Participle
1 be was, were been
2 do did done
3 go went gone
4 have had had